Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Kursbeskrivning

EITF85 Elektromagnetisk fältteori, 2019/2020


 

Kursansvarig: Biträdande lektor Mariana Dalarsson, tel. 046-222 75 07, mariana.dalarssonATeit.lth.se. Mariana sitter i E:2528 i E-huset. Hör gärna av dig med frågor och funderingar kring kursen.

EIT:s studerandeexpedition: Studerandeexpeditionen finns på tredje våningen i E-huset i höghusets norra trapphall. Expeditionen har mailadressen: kursexp@eit.lth.se.

Undervisningens omfattning: Kursen går under läsperiod 1 och är uppdelad i föreläsningar (28 timmar), seminarium (4 timmar) och övningar (28 timmar). För Pi tillkommer 6 timmar repetition av vektoranalys och fältbegreppet.

FörkunskaperDe obligatoriska kurserna i endimensionell och flerdimensionell analys, linjär algebra, vektoranalys, kontinuerliga system och grundläggande fysik.

Innehåll: Elektrostatiska fält. Skalära elektriska potentialen. Coulombs lag. Elektrostatisk energi. Dipoler. Polarisation. Magnetostatiska fält. Magnetisk kraftverkan. Vektorpotentialen. Magnetisering. Induktionslagen. Elektromotorisk kraft. Maxwells fältekvationer. Elektromagnetiska vågor. Antenner.

Kursmål: Kursens syfte är att ge en sammanhängande beskrivning av såväl grundläggande teori som tillämpningar inom elektromagnetisk fältteori. Stor vikt kommer att läggas på fysikalisk insikt kopplat med användandet av matematiska modeller. Kursen avser också att belysa de spridda tillämpningarna av den elektromagnetiska fältteorin såsom optik, elektronik, kommunikationsteknik, kemi och biologi.

Kunskapsmål: Studenten skall vara väl förtrogen med elektriska och magnetiska fält, beskrivning av elektromagnetiska egenskaper hos material samt lösning av partiella differentialekvationer som härleds från Maxwells fältekvationer.

Färdighetsmål: Studenten skall ha förmåga att på ingenjörsmässiga grunder bedöma elektromagnetiska problem, göra relevanta approximationer och välja lämplig lösningsmetod.

Attitydmål: Studenten skall inse styrkan och generaliteten i en fältteoretisk beskrivning av fysikaliska fenomen.