Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Personal

EITN65 Mätning och modellering av centrala nervsystemets funktion, 2018/2019


Vi är tre personer som kommer att hålla i kursen:

Ulrike Richter 

Jag är civilingenjör i elektroteknik och har doktorerat i signalbehandling på LTH. Som doktorand har jagfrämst jobbat med att utveckla metoder som analyserar utbredningen av den elektriska aktiviteten inom förmaken under förmaksflimmer. Som postdoc har jag fortsatt att jobba tvärvetenskapligt med både medicin och teknik, men bytt från LTH till Medicinska fakulteten och Neuronano Research Center, samt från hjärt- till hjärnsignaler.  Min nuvarande forskning gäller hur olika delar av hjärnan samverkar för att möjliggöra inlärning, selektering och genomförandet av rörelser. Jag är speciellt intresserad i hur samverkan mellan olika delar i hjärnan skiljer sig under normal motorisk kontroll i en frisk hjärna jämfört med under Parkinsons sjukdom, eftersom denna sjukdom leder till stora svårigheter att just initiera och utföra rörelser.

Palmi Thor Thorbergsson

År 2001 började jag läsa elektroteknik på Islands Universitet med målet att till slut börja jobba med något inom det breda området medicinsk teknik. Två år senare flyttade jag till Lund för att fortsätta utbildningen och ha möjlighet att läsa medicintekniskt inriktade kurser. År 2007 fick jag min civilingenjörsexamen, varefter jag fick en doktorandtjänst på det då relativt nya forskningscentret Neuronano Research Center (NRC) vid Lunds Universitet. Min uppgift var att ta fram framtidens trådlösa mätsystem för att mäta aktivitet hos enstaka nervceller i det centrala nervsystemet. Under resan dök det upp många nya och spännande frågor, vilket gjorde att en stor del av mitt fokus låg på modellering och simulering av nervcellsaktivitet, samt algoritmer för effektiv behandling av neurofysiologiska signaler. Efter avklarad disputation hösten 2012 fick jag lov att stanna kvar på NRC, där jag idag är anställd som biträdande forskare och bl.a. jobbar med analys av elektrofysiologiska data samt försök där man elektriskt stimulerar djupa strukturer i hjärnan för att på sikt kunna behandla bl.a. olika neurodegenerativa sjukdomar.

Anders J Johansson

 Anders J Johansson

Jag är civilingenjör och doktor från LTH, och arbetar idag som lektor på institutionen för Elektro och Informationsteknik. Jag har arbetat i NRC sedan det startades, huvudsakligen med hur man bygger in elektronik i människor för att kunna mäta och skicka ut signaler från kroppen. Detta är en fortsättning på mitt forskningsområde från min doktorandtid, då jag arbetade med design av antenner för medicinska implantat, främst för pacemaker. Idag arbetar jag även med designen av en del av acceleratorn på ESS.