Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Kursbeskrivning

EITF70 Datorteknik, 2018/2019


Syfte

Kursens syfte är att ge en introduktion till hur ett datorsystem fungerar på maskinspråksnivå och hårdvarunivå.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

  • Förstå ett datorsystems funktion och dess ingående delar
  • Förstå samspelet mellan hårdvara, maskinspråk och högnivåspråk
  • Förstå grunder för operativsystem och kommunikation med omvärlden

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

  • Ha viss färdighet och erfarenhet i programmering på maskinspråksnivå
  • Kunna göra och analysera enkla designer av system där datorsystem används som systemkomponenter
  • Kunna analysera och utvärdera olika lösningar för programmering på maskinspråksnivå

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

  • Visa prov på insikt om möjligheter och begränsningar med datorteknik

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till grunderna för hur ett datorsystem fungerar på maskinspråksnivå. Bland det som gås igenom är datarepresentation, grundläggande datoraritmetik, ett datorsystems beståndsdelar och funktionssätt samt grundläggande programmeringstekniker på maskinspråksnivå och vilket hårdvarustöd dessa behöver (olika adresseringsmetoder, stack, subrutiner och avbrott). På laborationerna används ett enkelt datorsystem där man kan undersöka programexekvering, felsökning samt olika former för kommunikation med omvärlden.