Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Report

EDT621 Computer Architectures and Operating Systems, 2016/2017


Ett obligatoriskt moment i kursen är att skriva en rapport, bedömma rapporter, presentera rapport, opponera på en rapport och närvara vid bibliotekets föreläsning samt vid presentationer av rapporter. Kursmomenten för rapportskrivning svarar mot 1.5 hp, dvs 40 timmars arbete. 

Nedan följer beskrivning på rapport, bedömning av rapport, presentation, opposition, närvaro, viktiga datum och krav för att bli godkänd. 

Skriva rapport

Välj ett ämne som behandlar "multi" på något sätt. När du valt ämne, t ex en processor, ska du fokusera på vad som var nytt och intressant med den valda processorn. Det är omöjligt att skriva om en hel processor. 

Rapporten ska innehålla: titel, sammanfattning och referenslista. Beroende på ämnet kan rapporten innehålla diskussion och/eller jämförelse. I sammanfattningen ska rapporten sammanfattas så att det går att läsa sammanfattningen och förstå rapportens bidrag. Rapporten bör vara 5-6 sidor och kan skrivas i valfri rapportmall kan användas (Word, Latex, etc). 

Grunder i skrivande förväntas du ha inhämtat från EDT632 Datateknik, översiktskurs. En gästföreläsning kommer ges för att ge stöd i skrivande. 

 

Bedöma rapport

Läs och bedöm 5 stycken rapporter. En bedömning är en skriftlig opponering där du kan göra en kort sammanfattning och sedan ett par punkter med vad som är bra i rapporten och sedan ett par punkter med vad som kan förbättras. Om du vill ge kommentarer kring formalia (hur rapporten är strukturerad, språk, osv) kan du ha ytterliggare ett stycke med det. Vilka rapporter som ska bedömas finns på  Redovisning. Bedömningarna ska ges till författaren av respektive rapport så att författaren kan förbättra sin rapport. 

Presentera rapport

Varje rapport ska presenteras. Maximal tid för presentationen är 10 minuters. I salen kommer en dator samt en projektor att finnas tillgänglig. För turordningen se Redovisning

Opponera

En opposition utförs av en opponent och är en kritisk granskning av en avhandling eller rapport vilken försvaras av en respondent.  En opposition är INTE en granskning av en person.

En opponent har huvudrollen under oppositionen. Och för en lyckad opponering följer några tips:   

 • förbered oppositionen väl
 • fokusera på det relevanta i rapporten (man behöver inte gå igenom rapporten sida för sida)
 • ha alltid argument för dina synpunkter; både för positiva och negativa kommentarer. Om något är bra (eller dåligt), säg vad och VARFÖR det är bra (dåligt). 
 • ställ direkta och konkreta frågor. Opponentsituationen är en DIALOG mellan respondenten och opponenten.  

Oponeringen förväntas ta maximalt 5 minuter.   

Närvaro vid presentation

Det är obligatoriskt att närvara vid två presentationer.  

Viktiga datum

 • Senast 15 november, välj ämne; meddela Erik Larsson via mail. Mailet ska innehålla: 
  • förnamn, efternamn och titel på rapport
 • Biblioteket ger stöd för rapportskrivning (se schema). Obs, det är obligatoriskt att närvara vid ett tillfälle. 
 • Senast 2 december, meddela Erik om din inte kommer lämna in rapport. 
 • Senast 6 december klockan 12:00, skicka rapport (PDF) till Erik Larsson (obs - använd denna urkunds email adress). Lista med vem som opponerar på vem kommer skapas och senast den 7 december är det klart vem som ska opponera på vem (se Redovisning) och vem som ska läsa vilken rapport (se Redovisning).  Om du undrar vad är Urkund?(extern länk till bibliotektet). OBS! Rapporten ska namnges enligtföljande: förnamn.efternamn.pdf
 • Senast 12 december klockan 12:00, skicka kommentarer på de rapporter som bedömts till Erik Larsson (vanlig emailadress) OBS! Du skickar en fil med kommentarer på alla rapporter du läst och filen ska namnges enligt följande: kom.förnamn.efternamn.pdf
 • 14:e och 15:e december, närvar vid presentationer
 • Senast 21 december, skicka uppdaterad rapport tillsammans med ett dokument som visar vilka ändringar som gjorts sedan oppositionen till Erik Larsson (vanlig emailadress). Ta med kommentarer från opponent samt från de som bedömt din rapport. 

Om du får förhinder?

Om du av någon anledning får förhinder att närvara vid ett ordinarie tillfälle för presentationer har vi ett reservtillfälle den 20 december. Tänk på att meddela din respondent och opponent eftersom din närvaro påverkar dem. Om du får förhinder vid fler än ett ordinarie tillfälle kan vi tyvärr inte hjälpa dig. 

Om min opponent eller respondent har fått förhinder?   

Om din respondent inte kommer till ett presentationstillfälle kan du välja att opponera på någon annan, t ex på någon av rapporterna du läst eller så väljer du att opponera vid reservtillfället. 

Om din opponent inte kommer till ett presentationstillfälle kan du försöka ordna en ny opponent, t ex någon som läst din rapport eller så väljer du att presentera vid reservtillfället.

Reservtillfälle

Om du fått förhinder att närvara vid de något obligatoriskt närvaromoment (tillfällen då biblioteket ger stöd och två ordinarie tillfällena) så finns det ett reservtillfälle som gör att du kan återhämta ett missat moment. Om du vill närvara vid reservtillfället så måste du anmäla detta till Erik Larsson senast klockan 12 den 18 december. Vid reservtillfället blir det lite speciellt. Alla läser alla rapporter till de som behöver opponent och respondent. Det gör att alla är beredda att vara opponent och respondent. Vem som blir opponent och respondent bestäms vid reservtillfället. 

Betyg 

Momentet är godkänt när alla följande delar är godkända:

 • närvaro vid en av bibliotekts genomgångar om skrivande 
 • rapporten är godkänd, vilken sker när: 
  • rapport är skickad till opponent och Erik Larsson, 
  • rapporten är presenterad, 
  • rapporten är uppdaterad efter opposition, och 
  • rapport tillsammans med ett dokument som visar vilka ändringar som gjorts sedan oppositionen är skickad till Erik Larsson 
 • opponering är godkänd, vilket sker när:
  • frågor och kommentarer för opponering är skickade till Erik Larsson minst två dagar innan presentation, och 
  • opponeringen är genomförd
 • bedömning är gjord av 5 stycken rapporter
 • närvaro vid två presentationstillfällen