Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Laboratory Lessons

EDT621 Computer Architectures and Operating Systems, 2016/2017


Examination

Laborationerna svarar mot 2 hp, dvs 53 timmar av arbete. För att bli godkänd på laborationerna krävs:

 • Duggor är godkända (se Elektroniska frågor)
 • Laborationer demonstrerade
 • Laborationsrapport godkänd 

Laborationsdelen är organiserad så att allt laborationsmaterial är tillgängligt på kurshemsidan. Innan lektionen förväntas du vara insatt i laboration och ha gjort den elektroniska dugga som hör till laborationen. Lektioner (övningar) går igenom varje laboration och ger svar på eventuella frågor. Laborationstillfällena är främst för att redovisa respektive laboration vilket gör att det förväntas att du tagit fram en lösning innan laborationstillfället. Notera att schemalagd laborationstid är 3*4=12 timmar vilket gör att det är mycket svårt att hinna med laborationen utan att vara förberedd. 

Regler för laborationer

För att göra laborationer måste du följa följande regler: 

 1. Laborationsuppgifter ska lösas självständigt av varje laborationsgrupp
 2. Det är inte tillåtet att ge laborationsresultat eller laborationsrapport till en annan grupp
 3. Det är inte tillåtet att ta, kopiera eller på något annat sätt efterlikna en annan grupps resultat eller rapport
 4. Alla gruppmedlemmar måste ta aktiv del i alla delar av laborationen, det inkluderar att skriva programkod, testa och felsöka, genomföra experiment, skriva laborationsrapport och demonstrera (examination). Examinationen är alltid baserad på individuella resultat. 

Om du bryter mot någon av reglerna ovan, kan du komma att rapporteras till Disciplinnämnden vid Lunds Universitet (Läs mer om disciplinnämnden).

En laborationsrapport ska lämnas in för varje laboration. Alla medlemmar i gruppen måste signera försättsbladet på laborationsrapporten. Genom att signera bekräftar du att rapporten är ditt eget arbete och att du har följt reglerna ovan.  

Laborationsuppgifter 

Kursen består av följande obligatoriska laborationer. För att få laborera, ska en elektronisk dugga genomföras före varje laboration (se elektroniska frågor). 

Laborationsmiljö: 

Laboration 1: Assemblyprogrammering

 • PowerPointbilder (PDF) från laborationsförberedande lektion (se föreläsningssida)
 • Se Exempeluppgifter nedan

Laboration 2: Cacheminne 

 • Se litteraturlista för artikel om "Blocked algorithms".

Laboration 3: Pipeline 

 • Uppsamlingslaboration 

Laborationsredovisning

Demonstrera lösningen för laborationsassistenten. Lämna in laborationsrapport. OBS, använd försättsbladet (där du signerar att du följt reglerna ovan).  Här är ett exempel på en laborationsrapport.  

Övningar (lektion)

Inför övningarna, förväntas du ha studerat laborationsmaterialet så att du kan få svar på dina frågor. 

Lesson0

Lesson1

Lesson2

Lesson3

Exempeluppgifter

Assignment1-lösning.pdf (se Lesson1)

Assignment2-lösning.pdf (se Lesson1)

Sista inlämning

Laborationsrapport ska lämnas in senast den 161216.