Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

Course Description

EDT621 Computer Architectures and Operating Systems, 2016/2017


Syfte
Kursens syfte är att illustrera grundläggande konstruktionsprinciper hos ett datorsystem samt ge kunskap om operativsystems funktion och inre organisation.

Mål
Kunskap och förståelse

För godkänd kurs skall studenten

  • kunna förklara begreppen pipelining, cacheminne, virtuellt minne och operativsystem
  • kunna beskriva hur dessa begrepp samspelar i en modern datorarkitektur
  • jämföra prestanda hos olika arkitekturer med avseende på instruktionsuppsättning, pipelining och minnesorganisation.

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs skall studenten

  • utvärdera olika konstruktionsalternativ och därmed bedöma användningsområden för olika arkitekturer
  • skriftligt kunna redovisa en sammanfattning av viktiga egenskaper hos en datorarkitektur och ett operativsystem.

Innehåll
I kursen beskrivs de olika enheterna i ett datorsystem och hur de samverkar. Ett datorsystems prestanda beror på flera faktorer som t ex programmen, instruktionsmodellen och arkitekturen. Kursen behandlar bl a minneshantering, olika typer av bussar och parallella processorer. Pipelining och cacheminnesteknik är två fundamentala principer som studeras. Kursen tar även upp exempel på inbyggda system och belyser operativsystemets roll i ett effektivt arbetande datorsystem. Operativsystems uppbyggnad. Olika typer av operativsystem. Processer. Minneshantering. Filhantering.