Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Forskningsprofil

Gruppens forskningsprofil kretsar kring olika former av kommunikation. Framförallt arbetar gruppen med olika aspekter av trådlös kommunikation, men även med rent teoretiska studier av kommunikation och de mekanismer som används vid kommunikation. Mera specifikt ingår i gruppens forskningsverksamhet följande områden:

Kanalmätning och kanalmodellering

Kanalmätning och kanalmodellering har en lång tradition inom gruppen och för närvarande fokuseras verksamheten på kanaler i multipelantennsystem, sk MIMO-system, och system med mycket höga bandbredder (UWB). Gruppen förfogar över en unik uppsättning mätinstrument med mycket höga prestanda. Data från mätkampanjer används för att bygga och anpassa modeller för tidigare ej studerade radiokanaler. Forskningsresultat från denna verksamhet används till stor del inom såväl internationellt standardiseringsarbete som vid utveckling av nya transmissionsmetoder för radiokommunikation.  

Algoritmutveckling för digitala sändare och mottagare

En intgrerad del av konstruktionen av nya kommunikationssystem består av att hitta algoritmer som väl approximerar teoretiskt optimala metoder för transmission och synkronisering, med så låg komplexitet som möjligt. Gruppen studerar algoritmer för såväl kanalestimering som synkronisering av tid/frekvens och detektering/avkodning.  

Transmissionsteori / Digital kommunikation

Forskningen i detta område fokuserar på metoder för trådlös kommunikation. Bandbreddseffektiva metoder -- sådana som kan bära flera bitar per hertz bandbredd --- är av särskilt intresse. Gruppen studerar nya typer av felkorrigerande kodning samt tal- och bildkodning, med samma övergripande mål. Utöver detta ingår även projekt där kommunikation sker över elnätet samt bandspridningsteknik.

Informationsteori

Forskningen inom informationsteoriområdet har fokus på att förstå de grundläggande faktorerna som bestämmer felkorrigeringsförmågan hos faltningskoder. Strukturella egenskaper hos faltningskodare studeras och effektiva avkodningsalgoritmer för (block- och) faltningskoder utvecklas och analyseras. Aktuella problem är konstruktion av koder via grafer samt effektiva avkodningsmetoder för sådana koder. Med grafbaserade metoder konstruerades nyligen en faltningskod med hastigheten R=5/20 och 267 tillstånd. Dess fria avstånd bestämdes till 120.